Vytisknout
Zobrazení: 2772

 

 

Radon je když, ...

 

 

Účinky radonu na lidský organismus

 

 

 

 

 

Z výsledků dosavadních hygienickoepidemiologických šetření vyplývá následující : - ročně v ČR zemře předčasně na rakovinu plic cca 6000 osob - podíl zemřelých na rakovinu plic z důvodu dlouhodobého pobytu v prostředí zatíženém nadměrně radonem činí cca 900 osob, ostatní byli převážně kuřáci - účinek radonu je bezprahový, tudíž zvýšená incidence má pravděpodobnostní charakter v závislosti na délce pobytu a objemové aktivitě radonu v prostoru pobytu, přesto : - za významný lze považovat dlouhodobý pobyt po dobu desítek let za aktivity převyšující směrné hodnoty 2x až 3x ( tj. 400-600 Bq/m3 )

 

 

 

 

Zdroje radonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyz.chem. vlastnosti radonu

 

 


 

 

 

 

GEOANOMÁLNÍ POLE

 

Kvalita pozemku a potažmo budoucího bydlení je dána jeho viditelným umístěním v terénu, sklonem, orintací ke slunci, dostupností sítí a komunikací ale i na první pohled skrytou strukturou podloží. Z nejvýznamějších kategorií lze uvést mechanická únosnost, zvodnění a smyková stabilita, úroveň radonového indexu a homogenita podložních hornin. Právě přítomnost významných nehomogenit, anomálií je v mnoha případech příčinou tzv.geopatogenních zón, což je méně správný název geoanomálních polí a zón. Tyto geoanomálie lze prokázat různými geofyzikálními metodami ale i metodami biosenzorickými. V kombinaci nejméně dvou metod lze dosáhnou již uspokojivé přesnosti při lokalizaci poruchy.

 

 

Na obrázku je plocha 100x100m, na které je emanometricky lokalizována geoanomální liniová zóna ze směru J-Z na S-V stáčející se na S.

 

 

Takováto geoanomálie může mít velmi různý původ:

 

 

·styk kvalitativně různých stratigrafických jednotek

 

 

·zlomová tektonika (i velmi malého rozsahu)

 

 

·puklinová tektonika (i velmi malého rozsahu) aj.

 

 

 

Na poruchách výše zmíněného typu je často výrazně pozmněněna úroveň zemského magnetismu, výrazně se mění gradient elektrických veličin, linie bývá často zvodnělá a vytváři přirozený pramen vody. Z tohoto vyplývá, že umísťovat stavbu nad tyto geoanomálie je nanejvýš nevhodné a pro mnohé zde po té bydlící nebezpečné. Rovněž pro kontaktní konstrukce stavby jsou takováto místa nebezpečná. Dochází zde vlivem změny vodivosti ke korozi kovů, betonu, izolačních materiálů a potrubí pro média.

 

 

 

 

 

Včasným terénném průzkumem se lze těmto plochám (dovoluje-li to rozsah pozemku) vyhnout nebo změnit kontaktní konstrukce a dispozice vnitřního uspořádání domu s ohledem na poruchu.

 

Průzkum pozemku můžete objednat zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření proti pronikání radonu

 

 

Opatření na pozemku s nízkým radonovým indexem

 

 

 

 

 

..... se středním radonovým indexem

 

 

 

 

 

 

..... s vysokým radonovým indexem

 

 

 

 

 

 

..... s "velmi" vysokým radonovým indexem

 

 

volí se některé z následujících opatření:

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření proti pronikání radonu v rekonstruovaných budovách

 

Správné, účinné a ekonomické řešení se musí opírat o detailní

 

radonové měření a šetření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použito textu z "Konstrukce pozemních staveb - Ochrana proti radonu", Ing.Martin Jiránek, CSc., Vydavatelství ČVUT, 2000

 

 

 

 

 

 

 

Poradny techniky pro životní prostředí a bydlení s

radonovým měřícím střediskem a službou "chemické

nebezpečí"

 

 

Mgr.Stanislav Paleček Fojtíkova 2406, 269 01 Rakovník IČO: 61075922 RADiON info servis 604 834 531 non stop e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Profil firmy RADiON

 

Založena : 1996

 

 

Profesní sdružení : Člen Asociace Radonové Riziko, člen OS Ekodům

 

 

Obory činnosti : Radonová měření na pozemcích, v budovách, ve vodě. Stanovení radonového rizika, návrh technických řešení ochrany a ozdravných opatření. Vyhledávání radioaktivních materiálů.Poradenství v oboru radonu.

 

 

Geofyzikální průzkum geoanomálních polí (tzv.geopatogenních zón) metodami emanometrickými, bioenergetickými

 

 

Tvorba a ochrana ovzduší interiérů, poradenství a prodej čističek, ionizátorů, zvlhčovačů. Propagace ionizace ovzduší jako laické terapeutické metody.

 

 

Poradenství a prodej techniky pro zdravé životní prostředí - solární tepelná technika, fotovoltaika, čištění odpadních vod (technologickými ČOV, vegetačními tzv.kořenovými ČOV), nízkoenergetické bydlení.

 

 

Činnost fyzické osoby autorizované podle zákona č.157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. Zajištění dle tohoto zákona, školení a konzultační činnost. .

 

Výše uvedené služby jsou provozovány v souladu se Zákonem ČR 13/2001 ze dne 18.12. (atomový zákon) a navazujících vyhlášek, norem a metodik ČGÚ, SÚJB aj. Činnost autorizované osoby je v souladu se zákonem č.157/1998 Sb. a prováděna na základě autorizace MŽP pro zacházení s látkami přípravky s nebezpečnými vlastnostmi uvedenými v § 2, odst. 8 zákona č. 157/1998 Sb. pod písmeny a) až o). Správnost těchto služeb je stvrzena Osvědčeními SÚJB , Ověřovacími listy přístrojů Státního metrologického střediska pro měřidla objemové aktivity radonu a EOAR a srovnávacími měřeními na referenčních pracovištích.

 

 

RADON před stavebním povolením

 

·"A" stanovení kategorie radonového indexu základových půd před udělením stavebního povolení k novostavbě nebo přístavbě a tedy před rozhodnutím, zda stavba vyžaduje zaprojektovat preventivní opatření. Stanovení je provedeno statistickým výběrem ze souboru výsledků aktivity radonu v půdním vzduchu. Vzorky půdního vzduchu jsou odebrány v možné síti odběrových bodů o rozteči 4-6m z hloubky 80cm. Vedlejším výsledkem tohoto terénního průzkumu je pole hodnot aktivity radonu, které může být vodítkem k lokalizaci geoanomálních polí tzv. "geopatogenních zón"

 

 

RADON před přestavbou

 

·"B" sestavení podkladů pro úřední rozhodnutí o tom, že pobytový objekt (bytový či provozní) překračuje zásahovou úroveň a tedy vyžaduje ozdravné opatření.Měření je provedeno ve stanoveném počtu místností (u standardního rodinného domu v počtu 2-5) metodou tzv.ventilačního experimentu, jež zahrnuje měření nárůstu aktivity radonu od vyvětrání do nasycení za přirozeného uzavření místnosti (u standardních místností v délce trvání 24-48 hod). Z výsledků měření je vypočtena dynamika transportu radonu v objektu, jeho pravděpodobný zdroj, podmínky ventilace tj.násobnost výměny vzduchu a nejvyšší možná maxima aktivity. Z těchto údajů lze vyvodit návrh opatření ke zlepšení stavu ovzduší v objektu.

 

 

RADON před kolaudací

 

·"D" podklady pro stavební kolaudační rozhodnutí k posouzení, do jaké míry se podařilo projektovanými opatřeními snížit objemovou aktivitu radonu pod směrnou hodnotu. Měření je provedeno ve stanoveném počtu místností (u standardního rodinného domu v počtu 3-5) metodou tzv.ventilačního experimentu, jež zahrnuje měření nárůstu aktivity radonu od vyvětrání do nasycení za přirozeného uzavření místnosti (u standardních místností v délce trvání 24-48 hod). Z výsledků měření je vypočtena dynamika transportu radonu v objektu, jeho pravděpodobný zdroj, podmínky ventilace tj.násobnost výměny vzduchu a nejvyšší možná maxima aktivity. Z těchto údajů lze vyvodit návrh opatření ke zlepšení stavu ovzduší v objektu.

 

 

RADON jako problém

 

·"X" ostatní měření radonové problematiky hygieny prostředí pracovišť a jiných uzavřených objektů, dlouhodobá měření nestandardními metodami geofyzikálních prospekce, monitorování časových změn radonové zátěže v závislosti na geofyzikálních, meteorologických a podobných jevech.

 

 

RADON ve vodě

 

·"X" měření aktivity radonu ve vodě dodávané do budov, hodnocení příspěvku aktivity k celkové aktivitě radonu v ovzduší budov. Toto měření je určeno individuálním spotřebitelům pitné vody z vlastních zdrojů a je prováděno na místě odběrem a měřením nejméně dvou vzorků odčerpané vody.

 

 

 

 

Výše uvedené služby jsou provozovány v souladu se Zákonem ČR 13/2001 ze dne 18.12.2001 (atomový zákon) a navazujících vyhlášek, norem a metodik ČGÚ, SÚJB aj.

 

Správnost těchto služeb je stvrzena Osvědčeními SÚJB , Ověřovacími listy přístrojů Státního metrologického střediska pro měřidla objemové aktivity radonu a EOAR a srovnávacími měřeními na referenčních pracovištích.

 

 

 

 

Převzato:  http://www.radion.cz