Kdo je Online

Právě přítomno: 77 hostů a žádný člen

4260676
Dnes
Včera
Týden
Minulý týden
Měsíc
Minulý měsíc
Celkem
2505
2562
8568
3021392
33897
125451
4260676

Your IP: 3.228.10.34
2020-08-11 22:27

 

 

 

Proroctví naplněná Ježíšem Kristem

 

 

26.6.2007 21:01 | Proroctví

V roce 487 př. n. l. prorok Zachariáš předpověděl: "I řekl jsem jim, jestliže tak smýšlíte, dejte mi mou mzdu, jestliže ne, ponechte si ji. A tak mi vyplatil 30 stříbrných." (Zachariáš 11:12)

O té noci, co byl Ježíš uvězněn svými nepřáteli, nám Nový zákon říká: "Jeden ze dvanácti apoštolů, Jidáš Iškariotský, přišel k veleknězi a řekl: ,Co mi dáte, když vám Jej vydám?´, a oni mu odpočítali 30 stříbrných." (Matouš 26:14,15)

Považ! 500 let před tím, než se stala tato příhoda, Boží prorok Zachariáš předpověděl přesnou "cenu", kterou Ježíšovi nepřátelé zaplatí Jeho zrádnému učedníkovi, Jidášovi! V dalším verši Zachariášova proroctví, jsou ještě ohromující podrobnosti:

"I Hospodin mi řekl: ,Povrz je před hrnčíře, tu nádhernou cenu, jíž Mě ocenili!´A tak vzav 30 stříbrných, uvrhl jsem je v domě Hospodinově před hrnčíře." (Zachariáš 11:13)

Nový zákon nám říká: "Když Jidáš uviděl, že Ježíš byl odsouzen, litoval svého činu a vrátil 30 stříbrných veleknězi Židů, a odhodil stříbrňáky v chrámu. Velekněz poté zdvihl mince a řekl: , Je proti našemu zákonu, vložit je do naší pokladnice, protože to jsou poskvrněné krví!´Proto použil peníze ke koupi hrnčířova pole, aby na něm byli pohřbíváni cizinci." (Matouš 27:3-6) 30 stříbrňáků bylo doslovně "hozeno před hrnčíře, v domě Hospodinově!" Tak, jak Zachariáš předpověděl 500 let před tím!

V roce 712 př. n. l. předpověděl prorok Izajáš, že Syn Boží "bude dán do hrobu s bezbožníkem a s bohatcem." (Izajáš 53:9)

Ježíšovi nepřátelé Jej odsoudili jako zločince a bezbožníka, a jak nám říká Bible, "byli s Ním ukřižováni dva zločinci." (Matouš 27:38) A když Jeho tělo bylo sňato z kříže, bohatý muž jménem Josef Arimatejský přišel k Pilátovi, aby prosil o vydání těla Ježíšova, a poté Josef vzal Ježíšovo tělo a položil je do vlastního nového hrobu. (Matouš 27:57-60) "Hrob s bohatým!"

1000 let před narozením Ježíše, promluvil Duch Boží skrze krále Davida a prorokoval, že Spasitel bude vzkříšen z mrtvých:

"Bůh nezanechá Jeho duši v hrobě, aniž dopustí svatému Svému viděti porušení." (Žalm 16:10)

Král David zemřel a byl pohřben do hrobu, a jeho tělo podlehlo porušení a rozkladu. Avšak Ježíš byl vyzdvižen z hrobu 3 dny po své smrti! Tak jak Anděl řekl ženám, které přišly k Ježíšovu hrobu: "Není zde, ale vstal z mrtvých! Proč hledáte živého mezi mrtvými?" (Lukáš 24:5,6)

Bible neobsahuje jenom stovky proroctví o Ježíšově prvém příchodu, ale obsahuje dokonce další proroctví, která se týkají Jeho druhého příchodu, kdy se vrátí na Zem, ne však jako pokorné a milé dítě v jeslích, ale jako mocný Král králů a Pán pánů, kterým je! Který přijde na tento svět a silou učiní konec lidskému krutému a chaotickému panování! Slíbil: "Přijdu opět - v nebeských oblacích s mocí a velikou slávou!" (Jan 14:3, Lukáš 21:27)

Ježíš nám zanechal mnohá "Znamení času", znamení, kterých bychom si měli být vědomi, abychom věděli, kdy se má vrátit. Prorokoval, že právě před Jeho příchodem bude značný výskyt "hladomorů, nákaz a zemětřesení na různých místech země", a že "Evangelium bude kázáno ve všech částech světa ke svědectví všem národům." (Matouš 24:7,14) Právě tak jak se děje nyní! Řekl také, že bude obrovský vzestup mezinárodního cestování; "mnozí budou běhat z jednoho konce na druhý, cestovat od moře k moři, stejně jako jejich znalosti vzrostou ohromně!" (Amos 8:11,12; Daniel 12:4)

Také řekl, že bude "velké odpadlictví od Pána pro vzrůst počtu zlých lidí a svůdců a poroste zlo, a svedeni budou mnozí a srdce mnohých ochladnou", výsledkem bude "strachování národů na Zemi a lidská srdce poklesnou strachem!" (2. Tesalonickým 2:3; 2. Timoteovi 3:13; Matouš 24:12; Lukáš 21:25,26) Znamení, která se v současné době naplňují více než kdykoliv před tím!

Jsi ty připraven na "Konec světa", když nyní o něm víme, a na Ježíšův brzký příchod, aby nastolil Své království lásky na Zemi? Pokud ne, přijmi Jej dnes do svého srdce!

Zítra může být příliš pozdě!

 

Copyright © 2020 Matrix-2012.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.