Kdo je Online

Právě přítomno: 64 hostů a žádný člen

3831121
Dnes
Včera
Týden
Minulý týden
Měsíc
Minulý měsíc
Celkem
1054
1828
13727
2594524
56463
75867
3831121

Your IP: 3.235.74.184
2020-03-28 20:19

 

 

PŘÍLOHA ZPRAVODAJ - OCHRANA

OBYVATELSTVA

 

Vážení občané,

 

Městský úřad Valašské Meziříčí Vás chce seznámit a informovat o důležitých novinkách na úseku ochrany obyvatelstva, a to zejména z hlediska nové legislativy a samozřejmě také o základních principech ochrany obyvatelstva před různými nebezpečími.
V průběhu 90. let byla civilní obrana zapomenuta a odsunuta na vedlejší kolej jako přežitek socialismu, a to na všech úrovních státní správy. Neexistovaly zákony, které by jednoznačně upravovaly povinnosti obcí při přípravě na řešení krizových situací. Obce neměly žádné pravomoci a stát pozastavil financování prostředků ochrany obyvatelstva.

Začátkem letošního roku vstoupily v platnost dlouho očekávané zákony, které se zabývají řešením mimořádných a krizových situací. Jedná se zejména o tzv. krizový zákon a zákon o integrovaném záchranném systému. Oba zákony formulují postavení a úkoly státních orgánů a orgánů samosprávy při přípravě na mimořádné události a při přípravě záchranných a likvidačních prací a práva a povinnosti právnických a fyzických osob. Charakteristické je, že ve specifických situacích zákony umožňují dočasně omezit osobní a vlastnická práva právnických a fyzických osob. Na druhé straně umožňují vládě, hejtmanovi, přednostovi okresního úřadu, starostovi obce a veliteli zásahu uplatňovat zvláštní pravomoci.
Oba zmíněné zákony rozlišují mimořádnou událost a krizovou situaci. Mimořádnou událostí se rozumí „škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací."(Zákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému). Mimořádná událost (havárie, živelní pohroma) může přerůst v krizovou situaci. Zákon definuje tři stupně krizových situací: stav nebezpečí (který vyhlašuje přednosta okresního úřadu, v kraji hejtman), nepostačují-li pravomoci hejtmana nebo přednosty okresního úřadu, mají oba právo požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu. Nejvyšším stupněm krizové situace je stav ohrožení státu, který vyhlašuje vláda. (zákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení)

Podle nových zákonů jsou obce povinny organizovat přípravu obce na mimořádné události, podílet se na provádění záchranných a likvidačních prací ve spolupráci s integrovaným záchranným systémem, zajišťovat varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím. Naopak právnické a fyzické osoby jsou v případě mimořádných situací povinny poskytnout na výzvu velitele zásahu nebo starosty osobní případně věcnou pomoc. Dále jsou povinny strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, které mají ve vlastnictví.

V době krizové situace starosta zabezpečuje varování osob, organizuje evakuaci osob z ohroženého území a je oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci. Obce při přípravě na krizové situace zpracovávají krizový plán a starosta jmenuje bezpečnostní radu, jako poradní orgán pro přípravu na krizové situace a krizový štáb, jako pracovní orgán pro řešení krizových situací.

Bezpečnostní rada obce projednává připravenost obce na krizové situace, krizový plán obce, způsob zajištění varování a evakuace osob, připravenost složek integrovaného záchranného systému.

Bezpečnostní rada města Valašské Meziříčí má 8 členů, jejím předsedou je starosta města Ing. Bohdan Mikušek a ostatními členy jsou místostarosta Mgr. Petroš, pracovníci městského úřadu, představitel Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, zástupce sborů dobrovolných hasičů a ředitel městské nemocnice. Bezpečnostní rada se sešla dne 11. 10. 2001 na svém 1. řádném zasedání za účasti odborných pracovníků z Krajského úřadu Zlín, Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a okresního úřadu Vsetín. Bezpečnostní rada schválila pracovní plán, jednací řád a způsob zpracování krizového plánu a složení krizového štábu. Přestože má naše město vypracován krizový plán, bude nutné jej přepracovat v duchu nových zákonů a rozšířených kompetencí obcí. Bezpečnostní rada schválila krizový štáb v původním složení, v jakém dosud fungoval. Starosta města na závěr zasedání bezpečnostní rady vyzval přítomné členy k diskusi nad aktuální světovou situací a případnými riziky, které z toho pro naše město vyplývají. Podle závěrů bezpečnostní rady státu a bezpečnostní rady Zlínského kraje je situace v České republice pod kontrolou a obyvatelstvu nehrozí akutní nebezpečí. Toto stanovisko zastává také ministr vnitra Stanislav Gross. Bezpečnostní rada města Valašské Meziříčí přijala toto stanovisko a znovu se bude bezpečnostní situací v našem městě zabývat na 2. zasedání dne 30. 11. 2001.

 


PRAKTICKÉ RADY OBČANŮM

1. Jak budete uvědoměni v případě mimořádné události?

O vzniku mimořádné události - například povodni, havárii v chemickém provozu a následném úniku nebezpečných látek, které mohou ohrozit zdraví a životy obyvatel, jsou lidé vyrozuměni prostřednictvím sirén a následně tísňovými informacemi v rozhlase, televizi, hlášením místního rozhlasu, pomocí pojízdného vozu s megafony a podobně.
Zvuk sirény znamená vždycky nějaké nebezpečí. Siréna varuje. Její zvuk připomíná, že došlo k neočekávané události, která ohrožuje životy občanů, majetek a životní prostředí.TÓN SIRÉNY:


Kolísavý 120 s. katastrofa

Trvalý 120 s. všeobecná výstraha

Přerušovaný 120 s. nebezpečí zátopové vlny

Přerušovaný 60 s. požární poplach


Varovný signál sirény, který ohlašuje nebezpečí je nutné odlišovat od signálu, kterým se provádí pravidelné akustické zkoušky sirén. Tyto zkoušky však jsou oznamovány předem ve sdělovacích prostředcích


Navíc bude použito dostupných sdělovacích prostředků jako například místní rozhlas, vozidla vybavena tlampači apod.


Katastrofa - se vyhlašuje v případě, kdy došlo k ohrožení života a zdraví v důsledku přírodní katastrofy, provozní havárie či jiné mimořádné události většího rozsahu.
Hlavní činnost obyvatelstva: uzavřít okna, upozornit sousedy a sledovat oficiální zprávy.
Při evakuaci a ukrytí: zavřít hlavní uzávěr plynu, vody a elektřiny, připravit evakuační zavazadlo, uzamknout byt a přesunout se do místa shromaždiště nebo úkrytu. Zabezpečit dům, domácí zvířectvo a cennosti.


V případě havárie v chemickém závodě, ve skladu chemikálií nebo při dopravní havárii s únikem nebezpečných látek je hlavní činností obyvatelstva ochrana před účinky chemických látek vhodnými ochrannými prostředky, ukrytí nebo evakuace.

Nezbytná doporučení: co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti, uzavřete a utěsněte okna a dveře a další otvory, vypněte ventilaci, sledujte práci v rozhlase, televizi a místní rozhlasová hlášení, připravte si prostředky improvizované ochrany, připravte si evakuační zavazadlo, dům opusťte jen na pokyn.


Všeobecná výstraha - se vyhlašuje v případech, kdy může dojít k ohrožení života a zdraví v důsledku působení přírodní katastrofy, provozní havárie.

Hlavní činnost: Odposlech rozhlasu a televize, upozornit sousedy,nevytvářet panické situace, respektovat pokyny orgánů státní správy a na vyžádání poskytovat pomoc.


Nebezpečí zátopové vlny - se vyhlašuje v případech nebezpečí protržení tělesa hráze vodního díla nebo při rozsáhlých povodních.

Hlavní činnost je evakuace z ohrožených prostorů. V případě kritického nedostatku času, zanechat veškeré činnosti a vystoupit na nejvyšší místo v terénu. Je-li více času, řídit se pokyny orgánu státní správy (rozhlas a TV).

Požární poplach - se vyhlašuje v případech vzniku velkých plošných nebo objektových požárů v případě, kdy může požár způsobit následná jiná nebezpečí (výbuch).
Hlavní činnost záchrana lidských životů, zamezení šíření požárů.


2. Zásady chování při povodních a zátopové vlně

 

A. PŘI POVODNI: Průběžně sledujte vývoj povodňové situace, informace o vyhlášených stupních povodňové aktivity získáte ze zpráv ve sdělovacích prostředcích, orgánů samosprávy obce nebo orgánů státní správy.

I. Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI (nastává při nebezpečí povodně, orgány samosprávy obcí a orgány okresních orgánů organizují hlídkovou službu na vodních tocích, je organizována povodňová hlásná služba)

II. Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI (vyhlašuje příslušný povodňový orgán, je zajištěna trvalá pohotovost, zasedá povodňová komise, jsou přijímána opatření ke zmírnění průběhu povodně)

III. Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ (vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí a vzniku větších škod, ohrožení majetků a životů v zaplaveném území, podle plánu se realizují technická opatření, vyprošťovací a záchranné práce).

 

Doporučená opatření ke snížení ohrožení životů a majetku:


· informujte sousedy
· odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata
· vlastníte-li vozidlo, připravte ho k evakuaci, nebo ho odvezte včas na bezpečné místo
· připravte si základní prostředky pro první pomoc (včetně léků, které užíváte)
· připravte si evakuační zavazadlo pro všechny členy rodiny
· připravte si potraviny a pitnou vodu na 2 až 3 dny
· informujte se o způsobu a místě, kam se v případě evakuace přemístíte
· přestěhujte majetek do míst, která nejsou ohrožena
· utěsněte kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech
· sledujte zprávy sdělovacích prostředků, signály sirén a další zdroje varování
· odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelný materiál
· uzavřete hlavní přívod plynu, a vody
· uposlechněte pokynů orgánu obce a záchranářů při evakuaci
· při odchodu z domu odpojte přívod elektrického proudu a zabezpečte vchod a okna

 

B. PŘI ZÁTOPOVÉ VLNĚ: - v důsledku narušení nebo rozrušení vodních děl, v důsledku přívalových dešťů, protržení ochranných hrází a protržení hráze vodního díla (zvláštní povodni):

 

  • o ohrožení zátopovou vlnou budete informováni sirénami, sdělovacími prostředky nebo orgány obce a okresu
  • informujte se o důsledcích zatopení, času příchodu zátopové vlny, předpokládané doby zatopení, určené komunikace k evakuaci a místech soustředění obyvatel - informace získáte u příslušného obecního úřadu
  • informujte sousedy
  • opusťte urychleně ohrožený prostor za dodržení zásad pro evakuaci obyvatel
  • důsledně dbejte pokynů orgánů obce, záchranářů


Jak budete informováni v případě povodňového ohrožení?

Pomocí poplachových sirén

V případě všeobecné výstrahy (trvalý tón 2 minuty) poslouchejte hromadné sdělovací prostředky, informujte se o místě evakuace, trasách evakuace, připravte si evakuační zavazadlo, vozidlo atd., připravte si potraviny a pitnou vodu, zajistěte dům.
V případě nebezpečí zátopové vlny, které je signalizováno přerušovaným dvouminutovým tónem zabezpečte dům, byt (vypnout elektřinu, plyn, zabezpečit okna, dveře, nebezpečné látky, atd..), co nejdříve se přesuňte do evakuačního prostoru nebo do prostoru soustředění.
V případě nedostatku času (havárie vodního díla) zanechte veškeré činnosti a rychle se evakuujte z ohroženého prostoru.

 

Sdělovacími prostředky

Vysílání rozhlasu a televize, regionální rozhlas a televize, závodní rozhlasy, místní rozhlasy, pojízdné vozy s megafony


Zásady chování po povodních

Nechte si zkontrolovat stav obydlí:


· statickou narušenost
· obyvatelnost bytu, domu
· rozvody energií (plynu, elektrické energie)
· stav kanalizace a rozvodů vody

 

Podle pokynů hygienika:


· zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou
· zlikvidujte polní plodiny, které byly zasaženy vodou
· zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní
· nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat


Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte:


· finanční pomoc
· pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky a pod.
· potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod
· další potřebné prostředky


Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte:


· vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody
· chemické ošetření vody ve studni
· laboratorní prověření kvality vody


Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod


· ohlásit pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami
· vyhotovit soupis škod, případně je zdokumentovat (fotografie, znalecký posudek, účty, svědectví)
· při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny
· odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po uzavření šetření


Pokud možno účastněte se likvidace následků povodní

 


3. Co udělat, když jste vyzváni k evakuaci

Budete-li vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru, je třeba si připravit evakuační zavazadlo,do kterého patří trvanlivé potraviny (na 2-3dny), pitná voda, předměty denní potřeby, hygienické potřeby, léky, obvazy, doklady, cennosti, rádio s bateriemi, svítilna, prádlo, náhradní oděv, nepromokavý plášť, přikrývka, kapesní nůž, zápalky. Dětem dáme do kapsy lísteček se jménem a adresou. Hmotnost evakuačního zavazadla by nemělo přesáhnout pro dospělé 50kg a pro děti 25 kg.

 

Před opuštěním bytu je třeba uhasit otevřený oheň v topidlech, vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček ), uzavřít přívody vody a plynu, vzít si evakuační zavazadlo.
Při havárii se může stát, že obyvatelé budou muset určitou dobu pobývat v zamořeném (kontaminovaném) prostoru nebo jím projít. V tom případě je nezbytně nutné chránit cesty dýchací a povrch těla. Je to možné i v případě, že doma nemáme ochrannou masku a ochranný oděv, a to pomocí improvizované ochrany. K ochraně dýchacích orgánů se může použít vodou navlhčená rouška zhotovená z kapesníků, ručníků, utěrek apod. Hlavu chráníme čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk. Oči si chráníme brýlemi (lyžařskými či motoristickými), ruce rukavicemi. K ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, plášť nebo pláštěnka do deště. Nohy si chráníme nejlépe vysokými botami nebo holínkami.


4. Ukrytí obyvatelstva

Nejspolehlivější ochranu zajišťují stálé tlakově odolné úkryty. Poskytují ochranu před účinky zbraní hromadného ničení. Jejich výstavba byla v minulosti realizována tam, kde se předpokládalo nasazení těchto zbraní, proto je nejvíce úkrytu ve Vsetíně. V našem městě je celkem 10 takovýchto krytů, jejich údržbu zabezpečují majitelé objektů za finančního přispění státu. Případné dotazy na umístění krytů směřujte na Městský úřad, pracovníka obrany a ochrany. Tyto kryty ovšem nejsou použitelné pro okamžité následky průmyslových havárií, či jiné mimořádné situace s rychlým dopadem. V těchto případech doporučujeme občanům využití výše uvedených postupů.


5. Prostředky individuální ochrany

Přednostně jsou prostředky individuální ochrany zabezpečeny děti, dále nemocní a postižení zdravotnických sociálních a dalších zařízeních a lidé v okolí objektů s nebezpečnými škodlivinami. V případě, že by občanům hrozilo akutní nebezpečí, budou včas informováni o způsobu a výdejních místech ochranných prostředků.


V případě, že se občané budou chtít preventivně sami zabezpečit ochrannými maskami, doporučujeme kontaktovat prodejnu Gumáren Zubří (tel.: 0651/662 326, fax.: 0651/662 322). Pro civilní obyvatelstvo je nejvhodnější maska CM-4, která ve spojení s vhodným filtrem poskytuje ochranu proti chemickým otravným látkám a průmyslovým jedům vyskytujícím se ve formě plynů, par, pevných a kapalných aerosolů, dále proti biologickým aerosolům, proti radioaktivnímu prachu vzniklého výbuchem chemické zbraně nebo havárií objektů a zařízení, které používají jaderné materiály. Její konstrukce zajišťuje dokonalou ochranu proti výše uvedeným škodlivinám v průběhu nasazení nezávisle na meteorologických podmínkách. Maska CM-4M je doplněna o zařízení pro příjem tekutin, které umožňuje pití s nasazenou maskou z plastové láhve, která je opatřena speciální zátkou s ventilem.

K masce CM-4 si můžete v prodejně Gumáren Zubří koupit univerzální filtr MOF 6, který chrání proti všem otravným látkám, biologickým prostředkům a radioaktivním látkám. (výrobce firma Sigma Group a.s Lutín)

 

Ceník včetně DPH:

Ochranná maska CM-4 : 1.434,-

Filtr MOF 6 : 781,-

Brašna : 226,-

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ekonomika.idnes.cz/i-stare-masky-jsou-ucinne-0hs-/test.asp?c=A011030_093800_test_jan

 

 

 

I staré masky jsou účinné

 

velikost textu:

 

Misc.createSwitch("zoom", [["azoom-1", "zoom1"], ["azoom-2", "zoom2"], ["azoom-3", "zoom3"]], [Storage.data, "zoom"]); 30. října 2001 9:39


Koupit si plynovou masku? Brát preventivně antibiotika proti antraxu? Takové otázky řeší Američané. U nás podle politiků teroristický útok nehrozí. Snad nám tedy zatím postačí vyzbrojit se vědomostmi. V záplavě špatných zpráv ze světa alespoň jedna dobrá: pokud by přece jen ke slovu přišly ochranné masky, posloužily by spolehlivě.

Dobře ochrání i staré masky, které ležely několik desítek let ve skladech. Prokázaly to zkoušky, které pro MF DNES zpracovala Akreditovaná zkušební laboratoř Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

Obavy, že staré masky ze skladů civilní obrany budou zpuchřelé a nefunkční, se nepotvrdily. I maska z roku 1969, kterou si redakce půjčila ze Základní školy ve Středoklukách, funguje, jak má. "Byla jen špinavá, ale jinak plně funkční," říká Jaroslav Pata, který zkoušky vedl.

 

Zkouškami ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce prošlo šest nových respirátorů, jeden filtr proti částicím a tři plynové masky pocházející ze skladu civilní obrany. Jednu zapůjčil Úřad městské části Praha 4 a dvě Základní škola ve Středoklukách u Prahy. Nové výrobky byly zakoupeny v obchodech ze seznamu ministerstva vnitra. U masek se zkoušelo, zda skladováním nedošlo ke změnám materiálu, které by porušily jejich funkčnost. U respirátorů a filtrů se zkoušel průnik částic.

 

Refil typ 851 FFP3 SL
s výdechovým ventilem
cena: 135 Kč
návod ke každému kusu

 

Refil 831 FFP2 S
cena: 87 Kč
bez návodu

 

Refil 741 FFP2 S
s aktivním uhlím
cena: 177 Kč
bez návodu, nečitelná třída

 

3M 9332 FFP3 S
cena: 154 Kč
bez návodu v češtině

 

3M 8835 M/L FFFP3 SL
cena: 289 Kč
bez návodu v češtině

 

Moldex­Metric 3405 FFP3 SLD
cena: 333 Kč
bez návodu v češtině

 

Kemira filtr proti částicím 91 P3
do polomasky
cena: 200 (filtr), 450 Kč (polomaska)
podrobný návod v češtině


Bránit se lze

Lidstvo není proti biologickým a chemickým zbraním teroristů bezbranné. Biologické zbraně vlastně rozsévají bakterie a viry infekčních nemocí ve formě aerosolu, které pronikají do plic. Chemické zbraně zase útočí otravnými plyny. Proti prvním chrání masky s filtry proti částicím, proti druhým s filtry proti plynům. Existují i filtry kombinované, které by měly ochránit před obojím.

Tak jednoduché to však není. Člověk by musel předvídat nepředvídatelné - kdy, odkud a jaký útok přijde. Jenže principem teroristických útoků je zaútočit nečekaně. A pak, bakterie a viry se mohou šířit také kožní cestou (například neštovice) nebo zažívacím traktem (jedna z forem antraxu). Kůží pronikají také některé plyny (třeba yperit).


Ochrání i respirátory

Druhá zpráva, kterou přinesl test, je také pozitivní, ale... I jednoduché respirátory proti částicím, které jsou k dostání v obchodech za několik desítek korun, ochrání před dnes tolik obávaným antraxem. Člověk by ale musel vědět, kdy má nebezpečí nastat, a včas je použít. Navíc by nesměl mít vousy, protože pak respirátor netěsní.

Sedm typů filtračních polomasek (nesprávně se jim říká respirátory) ve zkouškách prokázalo, že fungují tak, jak mají - nepropustí to, co mají zadržet. "Filtrační materiály vlastně fungují jako síto, které zachytí částice větší, než jsou jejich otvory," vysvětluje Jaroslav Pata. "Zachytávají tuhé aerosoly bez ohledu na toho, jestli jde o prach z broušení nebo třeba bakterie. Účinnost závisí jen na velikosti otvorů."

 

 

Respirátory bez návodů

Na druhou stranu je trestuhodné, že většina obchodníků prodává ochranné prostředky bez návodů k použití. Podrobný návod v češtině měla jen finská polomaska Silner a jeden ze tří respirátorů českého výrobce Refil z Karlových Varů. Částečný návod alespoň v podobě zobrazení na obale měl respirátor značky 3M. U všech ostatních jsme museli o návod výslovně požádat.

Návod je přitom podmínkou schválení k prodeji, musí totiž obsahovat nejen pokyny k nasazení, ale i všechna bezpečnostní omezení. Na dvou respirátorech Refil navíc nebylo čitelné označení typu. Typové označení přitom určuje stupeň ochrany. Pravda je, že doposud obchodníci prodávali ochranné prostředky většinou jen k profesionálnímu použití. Používají se v průmyslu všude tam, kde mají chránit před škodlivinami.

 

 

Rady pro nákup a použití


- ochranné pomůcky nikdy nekupovat v bazaru

- nekupovat bez návodu v českém jazyce

- ověřit, zda výrobek byl schválen

- důležité je správné nasazení (mělo by být uvedeno v návodu)

- do masky nelze používat brýle

- respirátory ani masky netěsní na vousaté tváři

- dobré je filtr vyzkoušet dlaní zakrýt a nadechnout, maska by se měla k obličeji přisát

 

Sloužit mohou i v mnoha jiných případech - v průmyslových oblastech, kde je trvale znečištěné ovzduší, pylovým alergikům v místech, kde by jinak nemohli dýchat. Hodí se pro všechny lidi, kteří pracují v prašném prostředí a potřebují chránit třeba před jemným práškem z broušení, ochránit mohou i před smogem či tabákovým kouřem. "Všechno jsou vlastně částice, prach jako takový vlastně neexistuje. Jde jen o to, jak jsou částice veliké," vysvětluje Junona Böswartová ze zkušebního ústavu.

 

 

Nejčastější otázky

Je maska účinná? Má smysl použít ji při případném teroristickém útoku?

Maska má smysl jen za předpokladu, že člověk předem o útoku ví a má ji ve chvíli útoku na sobě. Masky fungují jen tehdy, pokud jsou správně nasazeny. Slouží jen k překonání zamořeného prostoru.

 

 

Pro koho jsou automaticky zabezpečeny prostředky individuální ochrany?

Pro děti od narození do ukončení školní docházky a osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Ostatní osoby si mohou ochranné prostředky koupit ve specializovaných prodejnách (jejich seznam je na internetových stránkách ministerstva vnitra).

 

Biologický útok: částice (aerosol, prach, pyly, bakterie, viry, spory, tedy i antrax); ochrana: respirátory (různých stupňů účinnosti ­ P3 má nejvyšší, P1 nejnižší účinnost), filtry proti částicím, které se nasazují do masek a polomasek.

Chemický útok: toxické plyny (organické výpary, anorganické a kyselé plyny a výpary...); ochrana: plynové filtry s aktivním uhlí, které se nasazují do masek a polomasek, respirátory s aktivním uhlím (jen omezeně).

 

Co dělat, když nemám k dispozici ochranné prostředky?

Je možné použít improvizované prostředky osobní ochrany. Jejich popis je také na stránkách ministerstva vnitra a v příručce Pro případ ohrožení.

 

 

Pozná se nějak, že v prostředí jsou chemické nebo bakteriologické látky?

Odpověď je obtížná. Signálem by byl nejspíš až větší počet nemocných v ordinacích lékařů. Jaké by měli příznaky, záleží na typu použité infekční nebo chemické látky. Některé způsobují zvracení, nevolnost, u jiných se působení projeví na pokožce. V každém případě v době, kdy se objeví první příznaky, je už na ochranu pozdě.

 

 

Je technicky obtížné provést útok chemickými nebo biologickými zbraněmi?

Odborníci se shodují, že obtížnější je použít biologické zbraně. Vyžaduje to odborné vědecké znalosti a složitější technologii: mít k dispozici kmeny infekčních bakterií, virů, možnost vyrábět je ve velkém a vyvinout způsob, jak je rozprášit do ovzduší ve formě aerosolu, který by lidé vdechli. Naproti tomu provést takový atentát, jako byl nejznámější útok nervovým plynem sarin, který použila japonská sekta Óm šinrikjó v roce 1995 v tokijském metru, není technicky obtížné.

 

 

Masky chrání celý obličej


Nové modely jsou komfortnější než třicet let stará maska. Princip ochrany je však stejný: užívají se s jedním nebo dvěma výměnnými filtry. Ty chrání buď proti plynům, nebo proti částicím, případně proti obojímu. Ceny nových modelů: 3000 ­ 7000 Kč.

 

Respirátory (filtrační polomasky) chrání ústa a nos

Fungují proti pevným částicím, s vrstvou aktivního uhlí proti parám a plynům. Používají se jako pracovní pomůcky při práci ve znečištěném prostředí. Ceny: 70 ­ 300 Kč.

 

Polomasky chrání ústa a nos, bradu

Užívají se s dvěma filtry podle typu nebezpečí (proti plynům, částicím i kombinované) Ceny: včetně filtrů cca 800 Kč.

 

 

Je chemický útok nebezpečnější než biologický?

Biologický útok je obtížněji proveditelný, ale byl by bezpochyby nebezpečnější. Člověk nakažený neštovicemi by například mohl nakazit desítky dalších osob. Epidemie by se šířila jako lesní požár. Naproti tomu chemický útok by si vyžádal oběti jen v prostoru použití. Odborníci říkají, že psychologický vliv na veřejnost by byl u biologických zbraní bezpochyby větší než u chemických. Zároveň ujišťují, že biologické zbraně mohou v případě použití přinést určitý počet obětí, ale nikoliv rozsáhlou epidemii.

 

 

Nejznámější biologické zbraně

 

Pravé neštovice

Prudce nakažlivá, často smrtelná nemoc, kterou nelze léčit. Přenáší se z člověka na člověka, nešíří se vodou nebo vzduchem. Nemoc je považována za vymýcenou, pokud by se znovu objevila, muselo by jít o důsledek manipulace s viry, které jsou uloženy v několika laboratořích. Léčit lze jen preventivně vakcinací.

 

 

Dýmějový mor

Nemoc přenášejí hlodavci. Bacil je citlivý na antibiotika, a pokud by se mor v našich krajích objevil, lze jej léčit.

 

 

Antrax (sněť slezinná)

Nemoc se přenáší bakteriemi (nikoliv z člověka na člověka) a má tři formy - kožní, plicní nebo střevní. Léčit ji lze antibiotiky.

 

 

Botulismus
Bakterie se mohou přenášet pitnou vodu. Jsou však citlivé na chlor, v případě nebezpečí je tedy možné zvýšit chlorování vody. Kontaminace ve větším měřítku je tedy silně nepravděpodobná.

 

 

Nejznámější chemické zbraně

Chemických zbraní je několik kategorií: dráždivé (chlorpikrin, látka CS), otravné (chlor, kyanovodík), zpuchýřující (yperit, lewisit), nervově paralytické (sarin). Neznámější otravné látky: yperit, sarin, VX.

 

 

http://www.radio.cz/cz/clanek/6253

 

ČR má zastaralé ochranné prostředky, navíc se v rámci plánované revize stahují z mnoha institucí a podniků

[21-09-2001] Autor: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V souvislosti s rostoucím napětím ve světě se lidé stále více zajímají o civilní obranu. Málokdo také ví, co dělat a kam jít, kdyby zazněly sirény. Dosud tomu většina lidí v ulicích nevěnovala pozornost a myslela si něco o zkoušce sirén. Nyní si však uvědomují, že pokud by to byl opravdu poplach, netuší, co by měli udělat. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.

 

 

 

Plynová maska

Obecně se při informování obyvatel spoléhá nejvíce na média a města jsou vybavena výstražnými sirénami. Lidé vědí, že se používají různé druhy signálů. Co ale znamenají a jak by měl člověk zareagovat, tuší málokdo. Stejná je také situace u ochranných prostředků. Navíc nyní Ministerstvo vnitra stahuje plynové masky z institucí a úřadů. Podle záchranného hasičského sboru jde o dlouho plánovanou revizi, která má prověřit stav prostředků civilní obrany. Plynové masky jsou už značně zastaralé, většina z nich pochází z 60-tých a 80-tých let.


"Proběhne hrubá selekce ve skladech, schopné masky se budou opravovat přes náš opravárenský závod",


říká ředitel správy majetku hasičského sboru Miroslav Dvořák. Masky se stahují z mnoha institucí a podniků. Ty se tak ocitly v této mimořáné situaci bez prostředků civilní ochrany. Jen od začátku září odvezla správa masky ze speciálních skladů Ministerstva zemědělství, životního prostředí a spravedlnosti. Bez masek jsou také na Nejvyšším kontrolním úřadě, v Komerční bance, ale i v Českém rozhlase. Slovo má šéf ochrany a ostrahy Karel Svoboda.


"Provedeme dotaz na základnu logistiky, zda by bylo možné v určitém omezeném množství některé masky odebrat zpět a dát je k použití zaměstnancům rozhlasu, kteří plní úkoly nezbytné pro vysílání."


Civilní ochrana má ve skladech 4,5 miliónu funkčních kompletů ochranných masek s filtry. Podle rozhodnutí vlády z roku 1997 mají být v případě ohrožení poskytnuty dětem do 15 let a starým či nemocným lidem. Neznalost problematiky civilní obrany znovu rozvířila diskuse o nutnosti vrátit tento předmět do škol. Pro vyšší informovanost obyvatelstva se vyslovil i plukovník Milan Kubeša z vojenské akademie v Brně.


"Po roce 1990 se ta civilní obrana podceňovala, i ze škol to zmizelo. Já si myslím, že bychom měli tyto složky doceňovat a zavést do toho celkový systém."


Málokdo také ví, kde jsou v České republice kryty. Těch je více než 5000 a pojmou zhruba milion dvěstě tisíc lidí. Nejlépe je na tom hlavní město s metrem a tunely, do nichž se vejde asi 40 procent Pražanů.

 

 

 

 

Copyright © 2020 Matrix-2012.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.